Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoan B

31 tháng 12 2019 07:43

câu hỏi

Em hãy viết một câu nói về mẹ có dùng biện pháp so sánh


0

2


Trần P

31 tháng 12 2019 13:43

Mẹ em như ánh sao sáng soi đường dẫn lối cho em Mẹ như một thiên thần từ trời xuống để bao bọc , chăm sóc và yêu thương chúng ta

Nguyễn N

02 tháng 1 2020 03:48

cho nhu cut chảy trôi sông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa sau: đời ta gương vỡ lại lành Cây khô cây lại đâm cành nở hoa

8

Lihat jawaban (4)