Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân N

30 tháng 3 2020 13:00

câu hỏi

Em hãy viết lại mỗi câu sau bắt đầu bằng từ ngữ nối sao cho nghĩa câu không đổi. 1. There are more vehicles on the roads now There did not................................. .


0

1


Hoài L

31 tháng 3 2020 06:33

There did not as much vehicles on the road as now.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

It is durty to obey him. => You are.......................

12

Lihat jawaban (1)