Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo A

28 tháng 10 2022 11:50

câu hỏi

e=2^3+3.(1/9)^0-1/2^2.4+[(-2)^2:1/2].8

e=2^3+3.(1/9)^0-1/2^2.4+[(-2)^2:1/2].8


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Bảo A, &nbsp;&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc toán 10</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>e=2^3+3.(1/9)^0-1/2^2.4+[(-2)^2:1/2].8</p><p>= 8 + 3.1 - 1/4 . 4 + (4:1/2).8</p><p>= 8+3-1+8.8</p><p>= 74</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bảo A,   

Đây là một bài tập thuộc toán 10

Bài giải chi tiết:

e=2^3+3.(1/9)^0-1/2^2.4+[(-2)^2:1/2].8

= 8 + 3.1 - 1/4 . 4 + (4:1/2).8

= 8+3-1+8.8

= 74

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận