Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn H

12 tháng 8 2022 13:28

câu hỏi

Dung dịchXchứa các cation gồm Mg2+,Ba2+,Ca2+và các anion gồm CI và NO3.Thêm từ từ 250 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịchXthì thu được lượng kết tủa lớn nhất.Tổng số mol các anion có trong dung dịchXlà:


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 09:45

Được xác nhận

Chào em Tuấn H , Đây là câu hỏi thuộc hóa 11. Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 350: Phát biểu nào sau đây đúng ? (chương 5/ bài 48 / mức 1) A. Chất có nhóm –OH hoặc –COOH đều tác dụng được với NaOH. B. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. C. Chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH. D. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với Na và NaOH, còn những chất có nhóm –OH tác dụng với Na.

1

Được xác nhận