Square root
VBT
Calculator
magnet

TN M

11 tháng 2 2020 10:18

câu hỏi

Dung dịch alanin ( axit a-aminopropionic ) không phản ứng được với chất nào sau đây ? A. HCL B. NaOH C.C2H5OH D.KNO3


2

1


Đoàn T

13 tháng 2 2020 18:52

D nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số oxi hoá của Nitơ trong: NH4 + , NO2, HNO3 lần lượt là:

4

Được xác nhận