Square root
VBT
Calculator
magnet

Ton B

03 tháng 6 2020 03:45

câu hỏi

do you yes on with the person which live behind


4

1


Đoàn P

20 tháng 7 2020 04:27

Yessssssss

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. "why don't you apply for the job?" -> she suggested .... 2. could you come back later, please? -> would you mind .... 3. i wish i lived in the country -> i would like .... 4. i'd quite like to live in London -> i wouldn't mind .....

11

Lihat jawaban (5)