Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

28 tháng 4 2020 01:56

câu hỏi

Do you like Cake


6

9


Phan P

30 tháng 4 2020 01:38

Yes , I do .

N D

30 tháng 4 2020 02:17

No,I don't

Võ M

30 tháng 4 2020 03:50

yes I like . cake is my favorite food .

Cao T

02 tháng 5 2020 02:10

Yes I do

Mi M

02 tháng 5 2020 06:57

No i don`t like cake but I like cake

Ne N

02 tháng 5 2020 09:51

Yes

Nguyễn N

11 tháng 9 2020 12:52

Yes I do

Nguyễn N

13 tháng 9 2020 11:39

No I don't

Phương L

05 tháng 2 2021 14:43

No,i don't.I like candy.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vhj😘🧐😏😏😗😛😛😏

17

Lihat jawaban (3)