Square root
VBT
Calculator
magnet

VSProbi V

27 tháng 3 2021 01:05

câu hỏi

Do you have any pets?


24

8


Cao T

02 tháng 4 2021 13:55

I have two cats

Lê L

27 tháng 3 2021 13:08

two pens

Nguyễn T

28 tháng 3 2021 12:38

Phải là two pets mới đúng chứ , tại sao lại là two pen . Nhầm rồi bạn ơi .

Nguyễn T

28 tháng 3 2021 12:42

YES , I HAVE A CAT .

Donphin D

28 tháng 3 2021 13:53

two pets

Nguyễn N

29 tháng 3 2021 13:50

yes,I do

Nguyễn N

29 tháng 3 2021 13:51

I have two dogs

Lam L

28 tháng 4 2021 13:45

I have two dogs

ĐỖ T

07 tháng 6 2021 07:03

I have three dogs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

look over there là gì vậy?

34

Được xác nhận