Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga T

17 tháng 12 2022 13:54

câu hỏi

Did they let you (use) your mobile phone at workplace?

Did they let you (use) your mobile phone at workplace?

 

alt

8

2


Đỗ N

17 tháng 12 2022 14:04

<p>đáp án: to use<br>giải thích: ta có cụm từ let somebody to do something.</p>

đáp án: to use
giải thích: ta có cụm từ let somebody to do something.

Kim N

18 tháng 12 2022 13:32

<ul><li>To use</li></ul>

  • To use
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận