Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

19 tháng 10 2020 13:27

câu hỏi

dd nào làm phenolphtalein hóa hồng


7

1


Ngọc T

09 tháng 11 2020 03:23

Metylamin CH3NH2 có pH > 7 nên làm phenolphtalein đổi màu hồng. Các dd có pH > 7 là phenolphtalein đổi màu hồng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 249: Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu? A. CuO. B. CuSO4 khan. C. Một ít Na. D. CaCO3.

2

Được xác nhận