Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

18 tháng 6 2023 15:47

câu hỏi

Dãy số nào là dưới đây là 1 dãy số giảm A:8,6,4,2,0 B:1,2,4,5,7 C:1,0,0,0,0 D:1,-2,4,-8,16

Dãy số nào là dưới đây là 1 dãy số giảm

A:8,6,4,2,0 

B:1,2,4,5,7

C:1,0,0,0,0

D:1,-2,4,-8,16

alt

5

1


RIP_BACON R

19 tháng 6 2023 06:19

<p>A nha bạn</p>

A nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: A={x∈Z∣−3≤x≤3}

1

Được xác nhận