Square root
VBT
Calculator
magnet

Khang T

01 tháng 6 2021 04:08

câu hỏi

Dãy 1: 3,22,5,9,27 Dãy 2: 5,11,22,7,35 Dãy 3: 5,17,?,23,? Giải giúp em 2 dấu chấm hỏi Ghi giúp em lời giải chi tiết ạ Cảm ơ nhiều!😍😍


33

3

Được xác nhận

N. Nguyen

03 tháng 6 2021 02:15

Được xác nhận

Quan sát vào dãy ba. Ta có số thứ nhất nhân số thứ tư 5x23=115. Điền vào dấu chấm hỏi cuối cùng của dãy là 115. Vậy 115 là tổng của 17 cộng với số cần tìm (dấu chấm hỏi còn lại). Ta có 115-17=98. Vậy dãy ba là: 5, 17, 98, 23, 115.

N. Nguyen

03 tháng 6 2021 02:15

Được xác nhận

Quy luật của 2 dãy số đã cho là: Mỗi dãy số cho 5 số. Số thứ nhất nhân với số thứ tư ra kết quả là số thứ năm. Số thứ hai cộng với số thứ ba cũng ra kết quả là số thứ năm. Cụ thể: Dãy 1 có 3x9=27 và 22+5=27. Dãy 2 có 5x7=35 và 11+24=35

N. Nguyen

03 tháng 6 2021 02:18

T nghĩ đề bài có chút nhầm lẫn khi gõ vào đt. T nghĩ đề bài sẽ là số 22 ở dãy 2 phải là 24 thì ta sẽ tìm được quy luật của 3 dãy này. Nghĩ là đề bài có thể là. Dãy 1: 3, 22, 5, 9, 27 Dãy 2: 5,11, 24, 7, 35 Dãy 3: 5, 17, ?, 23, ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)