Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

25 tháng 9 2022 16:22

câu hỏi

Dùng từ gợi ý viết thành câu They/ move/ furniture/ moment.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ gợi ý.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-<strong> They are moving furniture at the moment.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ gợi ý.

Bài giải chi tiết:

- They are moving furniture at the moment.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ENGLISH SOUNDS

7

Được xác nhận

Put the words in the corert order 1 . How many / are there/ on VTV3/ game shows / channel/ tonight ? 2. Don' t / trash/ the/ on/ throw/ street 3. Will/ to/ able/ be/ robots/ play/ football 4.You're/ lot/ a/ bought/ of/ things 5. live/ you/ Would/ like/ countryside/ to/ the/ in?

22

Lihat jawaban (3)