Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương T

17 tháng 4 2023 13:18

câu hỏi

dòng sông dài 8km trên bản đò tỉ lệ 1:100 000 thì dòng sông dài bao nhiêu cm

dòng sông dài 8km trên bản đò tỉ lệ 1:100 000 thì dòng sông dài bao nhiêu cm


8

1


Elvis T

17 tháng 4 2023 13:49

<p><i>8cm</i></p><p>CÁCH GIẢI:</p><p><i>Đổi 8km=800000cm</i></p><p><i>Dòng sông đó trên bản đồ dài số xăng-ti-mét là:</i></p><p><i>800000x1100000=8(cm)</i></p><p><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số:8cm.</i></p>

8cm

CÁCH GIẢI:

Đổi 8km=800000cm

Dòng sông đó trên bản đồ dài số xăng-ti-mét là:

800000x1100000=8(cm)

             Đáp số:8cm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận