Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen V

13 tháng 1 2023 13:12

câu hỏi

Dựa vào hình vẽ trên, tính tỉ số thể tích lượng nước trong bình với thể tích của bình.

Dựa vào hình vẽ trên, tính tỉ số thể tích lượng nước trong bình với thể tích của bình.

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 1 2023 14:41

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyen V,</p><p>Đây là dạng bài vận dụng công thức thể tích hình trụ.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;</p><p>Hình bên trái:&nbsp;</p><p>Thể tích nước: <strong>V= 𝞹R<sup>2</sup>h = 𝞹R<sup>2</sup>.12</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hình bên phải:</p><p>Chiều cao phần không chứa nước: h= 21 - 1 = 6 (cm)</p><p>Thể tích phần không chứa nước: <strong>V= 𝞹R<sup>2</sup>h= 𝞹R<sup>2</sup>.6</strong></p><p>Thể tích nước: <strong>V<sub>nước</sub>= 𝞹R<sup>2</sup>.21 - 𝞹R<sup>2</sup>6 = 15𝞹R<sup>2</sup></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Vậy thể tích nước hình bên phải lớn hơn hình bên trái.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyen V,

Đây là dạng bài vận dụng công thức thể tích hình trụ.

 

Bài giải chi tiết:

 

Hình bên trái: 

Thể tích nước: V= 𝞹R2h = 𝞹R2.12

 

Hình bên phải:

Chiều cao phần không chứa nước: h= 21 - 1 = 6 (cm)

Thể tích phần không chứa nước: V= 𝞹R2h= 𝞹R2.6

Thể tích nước: Vnước= 𝞹R2.21 - 𝞹R26 = 15𝞹R2

 

Vậy thể tích nước hình bên phải lớn hơn hình bên trái.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận