Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

14 tháng 2 2023 15:04

câu hỏi

Cu2S+HNO3—>Cu(NO3)2+H2SO4+NO+H2O FeS+HNO3->Fe(NO3)3+H2SO4+NO+H2O

Cu2S+HNO3—>Cu(NO3)2+H2SO4+NO+H2O

FeS+HNO3->Fe(NO3)3+H2SO4+NO+H2O

 


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 2 2023 11:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần phương trình hóa học</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h2>3Cu2S+22HNO3—&gt;6Cu(NO3)2+3H2SO4+10NO+8H2O</h2><h2><strong>3FeS<sub>2</sub> + 26HNO<sub>3</sub>→ 3Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 17NO + 7H<sub>2</sub>O</strong></h2><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần phương trình hóa học

Bài giải chi tiết:

3Cu2S+22HNO3—>6Cu(NO3)2+3H2SO4+10NO+8H2O

3FeS2 + 26HNO3→ 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch A. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của V.

27

Được xác nhận