Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

16 tháng 11 2022 03:04

câu hỏi

Correct the error in parallel structure in the sentence. Type the complete sentence. "On cell phones, people can chat, text, and there are games."

Correct the error in parallel structure in the sentence. Type the complete sentence.

"On cell phones, people can chat, text, and there are games."


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 07:40

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Ẩn D,&nbsp;<br>On cell phones, people can chat, text, and play games.<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D, 
On cell phones, people can chat, text, and play games.
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận