Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Complete the sentences with tag questions. ? 1. Come and see me tomorrow


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về câu hỏi đuôi.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Come and see me tomorrow, <strong>will you</strong>?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về câu hỏi đuôi.

Bài giải chi tiết:

- Come and see me tomorrow, will you?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận