Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

24 tháng 9 2022 15:45

câu hỏi

Complete the sentences. Use the correct possessive adjective or possessive pronoun 1. I've got a watch. -> This is ___ watch


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- I've got a watch. =&gt; <strong>This is my watch.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu.

Bài giải chi tiết:

- I've got a watch. => This is my watch.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My team _____ the football game last week.

19

Được xác nhận