Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

29 tháng 10 2022 13:40

câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại) 1. A.pr i ze B.dr i ll C.br i ck D.tr i m 2. A.br oo m B.pr oo f C.bl oo d D.tr oo p 3. A.pr a ctice B.cr a cker C.tr a ctor D.br a celet 4. A.tr o phy B.pr o blem C.br o ccoli D.dr o p 5. A.tr u nk B.pr u dential C.br u sh D.cr u sh

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

(Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại)

1. A.prize             B.drill                   C.brick                 D.trim

2. A.broom B.proof       C.blood       D.troop

3. A.practice         B.cracker    C.tractor     D.bracelet

4. A.trophy B.problem  C.broccoli   D.drop

5. A.trunk            B.prudential         C.brush       D.crush


19

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 11:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huyền T,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. <strong>A. prize</strong> (i được đọc là /aɪ/, còn lại i được đọc là /ɪ/)</p><p>2. <strong>C. blood</strong> (oo được đọc là /ʌ/, còn lại oo được đọc là /uː/)</p><p>3. <strong>D. bracelet</strong> (a được đọc là /eɪ/, còn lại a được đọc là /æ/)</p><p>4. <strong>A. trophy</strong> (o được đọc là /əʊ/, còn lại o được đọc là /ɒ/)</p><p>5. <strong>B. prudential </strong>(u được đọc là /uː/, còn lại u được đọc là /ʌ/)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huyền T,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết:

1. A. prize (i được đọc là /aɪ/, còn lại i được đọc là /ɪ/)

2. C. blood (oo được đọc là /ʌ/, còn lại oo được đọc là /uː/)

3. D. bracelet (a được đọc là /eɪ/, còn lại a được đọc là /æ/)

4. A. trophy (o được đọc là /əʊ/, còn lại o được đọc là /ɒ/)

5. B. prudential (u được đọc là /uː/, còn lại u được đọc là /ʌ/)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)