Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

07 tháng 1 2023 05:36

câu hỏi

Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group. 11.A. country B. music C. setting D. surprise 12.A. happen B. movie C. release D. middle 13.A. season B. express C. costume D. concert 14.A. exciting B. beautiful C. interesting D. terrible 15.A. dramatic B. tradition C. inviting D. festival

Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

11.A. country                          B. music                                  C.setting                                 D.surprise

12.A.happen                            B. movie                                  C. release                                D.middle

13.A. season                            B.express                                 C. costume                              D.concert

14.A. exciting                         B. beautiful                             C. interesting                          D.terrible

15.A.dramatic                         B.tradition                               C. inviting                               D. festival

 


4

1

Được xác nhận

Ngô B

11 tháng 1 2023 15:18

Được xác nhận

<p><strong>11. D. </strong>surprise</p><p><strong>12. C. </strong>release</p><p><strong>13. B. </strong>express</p><p><strong>14. A. </strong>exciting</p><p><strong>15. D. </strong>festival</p>

11. D. surprise

12. C. release

13. B. express

14. A. exciting

15. D. festival

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dịch Tôi có 1 cái cặp.

12

Được xác nhận