Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

19 tháng 10 2022 08:08

câu hỏi

Choose the best option in the bracket to complete the sentences. Yesterday I (must/mustnt/had to) finish my English project.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:20

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Kiên N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn had to</p><p>Yesterday I had to finish my English project.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là một bài tập môn Anh 10

Bài giải chi tiết:

Chọn had to

Yesterday I had to finish my English project.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận