Square root
VBT
Calculator
magnet

Tquangvũ T

03 tháng 11 2021 04:54

câu hỏi

chon từ có âm tiết khác so với các từ dưới đây : vast , land , cattle , paddy


12

1


Hà M

03 tháng 11 2021 14:46

Đáp án Vast

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. A. chemical B. school C. schedule D. watch 2. A. teacher B. clean C. meat D. head 3 A. pleasure B.easy C. teacher D. speak 4. A. took B. look C. floor D. cook 5. A. emigrate B. assistant C. transmit D. exhibition

9

Lihat jawaban (1)