Square root
VBT
Calculator
magnet

Yunnie_ C

18 tháng 10 2019 05:34

câu hỏi

cho ví dụ về danh từ chỉ đơn vị


0

2


Huỳnh T

19 tháng 10 2019 05:36

tiền

Thi B

25 tháng 10 2019 12:22

met

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 2. Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.. Trong hai cầu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó? (1 điểm)

0

Lihat jawaban (1)