Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang T

29 tháng 1 2020 14:22

câu hỏi

cho đừ thị p y=x^2+2mx+m^2 và đường thẳng d y= -4x-2.tìm m để d cătp tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 thỏa mãn x^2 1+x^2 2-x1×x2 =46


0

1


Hằng N

31 tháng 1 2020 09:46

m=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45÷5=?

22

Được xác nhận