Square root
VBT
Calculator
magnet

Đồng V

29 tháng 1 2020 09:24

câu hỏi

cho tam giác cân ABC có AB=AC=5cm ,BC=8cm.KerAH vuông góc với BC(HthuocBC) a,c/m HB=HC va goc BAH=goc CAH b,tinh do dai AH c,Ke HD vuong goc voi AB (D thuoc AB) ,ke HE vuong goc voi AC( E thuoc AC) c/m tam giac HDE la tam giac can


0

1


Lưu D

31 tháng 1 2020 04:16

a, Xét hai tam giác vuông AHB và AHC có: AB = AC= 5 cm (giả thiết) AH là cạnh chung => tam giác AHB = tam giác AHC(cạnh huyền - cạnh góc vuông) Từ đó suy ra: BH=HC(cặp cạnh tương ứng) góc BAH=góc CAH(cặp góc tương ứng) b,Ta đã có: BH=HC mà BC=BH+HC=8cm =>BH=HC=8:2=4cm Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác AHB vuông tại H có: AB^2= BH^2+ AH^2 =>AH^2=AB^2 - BH^2=5^2 - 4^2=25 -16= 9 => AH=3 cm c, Xét tam giác DHB vuông tại D và tam giác EHC vuông tại E có: BH=HC ( cmt) góc ABC = góc ACB ( tam giác ABC cân tại A ) => tam giác DHB= tam giác EHC ( cạch huyền - góc nhọn) từ đó suy ra: DH =HE ( cặp cạnh tương ứng ) Ta đã có HD =HE nên tam giác HDE cân tại H

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận