Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo V

30 tháng 9 2022 02:57

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A, vã đường cao AH. Gọi R là trung điểm của BH, Q là trung điểm của CH, s là trung điểm của AH. C/m a/ CS vuông góc AR b/ BS vuông góc AQ

alt

1

1


Mfkdjwadskdasj M

30 tháng 9 2022 06:07

<p>lồn</p>

lồn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận