Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

08 tháng 1 2020 09:47

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là Trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm D sao cho MA=MD. Kẻ BI vuông với AD( I thuộc AD); CK vuông AD ( K thuộc AD) a) Biết góc ABC = 47°. Tính góc ACB b) CM: BI//BK c) CM: BK=CI d) Kẻ MN vuông với AC (N thuộc AC), DH vuông với BC ( H thuộc BC).CM BI, MN, DH đồng quy


0

1


Trần N

09 tháng 1 2020 14:20

a) ta có A+B+C =180° =>90+47+C=180 =>C= 180-(90+47)=? ( bạn tự tính nha) b) ta có BI vuôg góc với AD CK (GIỐNG ) => BI//CK c) ký hiệu tam giác dùng tạm:◇ ◇BIM và◇CKM có : BMI = CMK( cặp góc đối đỉnh) BM=MC ( M là trug đ của BC) IBM=MCK ( cặp góc sole trog; BI//CK) => ◇BIM =◇ CKM (g.c.g) =>MI=MK (cặp góc t/ứng) TA CÓ : ◇BMK và ◇ CMI có : BMK = CMI ( cặp góc đối đỉnh ) BM = CM ( M là trug đ của BC) MI = MK ( CMT) => ◇BMK = ◇ CMI ( c.g.c) => BK = CI ( cặp góc tương ứng) d) 😁😶 hk bt làm sorry bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận