Square root
VBT
Calculator
magnet

Huynhmy H

03 tháng 1 2020 04:52

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=AC. Gọi D,E lần lượt là trung điểm vủa BC, AC. A)CM tam giác ABD= tam giác ACD B)Từ A vẽ đường thẳng vuông với BE tại M. Trên tia đối của EM lấy N sao cho EM= EM.CM tam giác AEN=tam giác CEM=>AN//CM C từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AM tại P. CM tam giác ABE=tam giác CAP


0

1


Lê H

04 tháng 1 2020 13:46

vẽ hình giả thiết: ∆ vuông ABC góc A=90° AB=AC D€ BC, E € AC, D,E lần lược là trung điểm của BC, AC BE vuông góc AM, M €BC EM = EN, CP vuông góc với AC, D € AM kết luận: ∆ABD= ∆ ACD ∆AEN= ∆ CEM, AN // CM ∆ ABE = ∆ CAP a) Xét tam giác ABD và tam giác ACD có: AD cạnh chung AB= AC gt CD= BD ( vì D là trung điểm của BC) =>∆ ABD = ∆ ACD (c.c.c) b) xét tạm giác AEN và tam giác CEM có EN = EM gt góc AEN = góc MEC đối đỉnh CE = AE vì E là trung điểm của AC => tam giác AEN = CEN c.g.c => góc NAM = góc ECP 2 góc tương ứng Ta có góc NAM = góc ECP 2 góc so le trong => AN // CM đpcm c) thay tam giác ABE ta có ABE + ABE = 90° (1) tam giác ACD ta có CAM+ CPA = 90° (2) tam giác AOE ta có CAM + AEB= 90°(3) từ (1);(2)=> EAM = ABE từ (2);(3)=> CPM = AEB => góc AEB = góc CPM theo 4 xét ∆ABE và ∆CAP có góc AEB = góc CPM theo 4 AB = AC gt => ∆ABE = ∆CAP cạnh góc vuông- góc nhọn kề(đpcm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận