Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêm H

21 tháng 1 2022 12:25

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A. Có AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi I, M, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. a) Chứng minh tứ giác AIMK là hình chữ nhật và tính diện tích của nó. b) Tính độ dài đoạn AM


9

1


Kanon K

21 tháng 1 2022 14:02

a, Xét tam giác CBA có: MB=MC(gt) BI=AI(gt) 》MK là đường chung bình của tam giác CBA 》MK//IA(I€AB) (1) Xét tam giác ABC có: IB=IA(gt) BM=CM(gt) 》IM là đường chung bình của tam giác ABC 》IM//AK(K€AC) (2) từ(1),(2) 》tứ giác AIMK là hình bình hành Mà <BAC =90° 》tứ giác AIMK là hình chữ nhật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)