Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

01 tháng 7 2023 01:22

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A ,AB =AC và đường cao AH =6cm .Tính độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CH

cho tam giác ABC vuông tại A ,AB =AC và đường cao AH =6cm .Tính độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CH

 


4

2


Bùi Q

01 tháng 7 2023 05:19

<p>Hihihi</p>

Hihihi

Linh L

02 tháng 7 2023 09:22

<p>Xét ΔABH,ΔACH, có :</p><p>AB=AC(gt)</p><p>ˆAHB=ˆAHC(=90o)</p><p>AH chung</p><p>=&gt; ΔABH=ΔACH(ch−cgv)</p><p>=&gt; BH=HC(2 cạnh tương ứng)</p><p>Ta có : AH=12BC⇒<strong>BC=2AH=2.6=12(cm)</strong></p><p>Xét ΔAHBcó : ˆAHB=90<sup>o</sup></p><p>=&gt; AB<sup>2</sup>=AH<sup>2</sup>+BH2(Đlí Pitago)</p><p>=&gt; <strong>AB=√AH<sup>2</sup>+BH<sup>2</sup>=√6<sup>2</sup>+12<sup>2</sup>=√180(cm)</strong></p><p>Ta có: BH=CH=12BC(cmt)⇒<strong>CH=12BC=6cm</strong></p>

Xét ΔABH,ΔACH, có :

AB=AC(gt)

ˆAHB=ˆAHC(=90o)

AH chung

=> ΔABH=ΔACH(ch−cgv)

=> BH=HC(2 cạnh tương ứng)

Ta có : AH=12BC⇒BC=2AH=2.6=12(cm)

Xét ΔAHBcó : ˆAHB=90o

=> AB2=AH2+BH2(Đlí Pitago)

=> AB=√AH2+BH2=√62+122=√180(cm)

Ta có: BH=CH=12BC(cmt)⇒CH=12BC=6cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết c) (x+3)(x^(2)−3x+9)−x(x−1)(x+1)=27.

3

Được xác nhận