Square root
VBT
Calculator
magnet

Viet A

10 tháng 2 2020 08:23

câu hỏi

Cho tam giác ABC đều, đường cao AH a) Tính độ dài đường cao BH nếu AB = 5cm b) Trên tia đối của tia AH lấy điểm K sao cho AK = AB. CM tạm giác KBC là tam giác cân. c) Tính góc BKC d) Vẽ AP; AQ lần lượt vuông góc với KB; KC. CM PQ//BC


0

1


L. Thị

12 tháng 2 2020 09:38

Chào em, cô đề xuất một cách giải như thế này nhé! a) Vì tam giác ABC đều có AH là đường cao nên AB=BC=AC=5cm và AH là đường phân giác, đường trung tuyến. Suy ra H là trung điểm BC nên BH=1/2BC=5/2. b) Xét tam giác BKC có KH vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nên tam giác BKC cân tại K. c) Vì AK=AB nên tam giác BAK cân tại A mà góc KAB=180-30=150 độ nên góc ABK = (180-150)/2=15 độ. Suy ra góc KBC=15+60=75 độ mà tam giác KBC cân tại K nên góc BKC = 180 – 2.75=30 độ. d) Dễ dàng chứng minh tam giác AKP = tam giác AKQ (cạnh huyền – góc nhọn) nên AP=AQ và KP=KQ suy ra KA là đường trung trực của PQ suy ra AK vuông góc với PQ mà AK vuông góc với BC nên PQ//BC. Thân ái.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, 1) 12+(5+x)=20

2

Được xác nhận