Square root
VBT
Calculator
magnet

Binh H

28 tháng 11 2019 13:20

câu hỏi

Cho tam giác ABC. Quá À vẽ đường thẳng d song song với BC. Trên d lấy điểm d sao cho C và D nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và AD AD=BC a.Chứng minh rằng AB=CD, AB//CD b.Trên các đoạn thẳng AD, BC lần lượt lấy M, N sao cho AM=CN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng MN


0

1


Nguyễn T

21 tháng 12 2019 05:53

a.tam giác ABC và tam giác CDA có: AD=BC(gt) gốc BAC=gốc DCA(2 gốc so le trong, d//BC) AC là cạnh chung => tam giác ABC=tam giác CDA(c.g.c) =>gốc BAC=góc DCA(3 gốc tương ứng) gốc BAC= gốc DCA mà 2 gốc này ở vị trí so le trong,AD//BC=>AB//DC b.tam giác ICN và tam giác IAM có: CN=AM(gt) gốc ICN= gốc IAM(tam giác ABC=tam giác CDA) CI=AI(I là trung điểm của AC) =>tam giác ICN= tam giác IAM(c.g.c) =>IN=IM(2 cạnh tương ứng) =>I là trung điểm của MN :)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, 1) 12+(5+x)=20

2

Được xác nhận