Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư N

07 tháng 10 2022 09:02

câu hỏi

cho tam giác abc cân tại a có bc = 6 cm . gọi m,n,p lần lượt là trung điểm của ab,ac,bc a) tính độ dài mn ? cm mbnc là hình thang cân b)gọi k là điểm đối xứng b qua n .cm tứ giác abck là hình bình hành c) gọi h là điểm đối xứng của p qua m . cm ahbp là hình chữ nhật d)cm ampn là hình thoi

cho tam giác abc cân tại a có bc = 6 cm . gọi m,n,p lần lượt là trung điểm của ab,ac,bc

a) tính độ dài mn ? cm mbnc là hình thang cân 

b)gọi k là điểm đối xứng b qua n .cm tứ giác abck là hình bình hành 

c) gọi h là điểm đối xứng của p qua m . cm ahbp là hình chữ nhật 

d)cm ampn là hình thoi


60

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 10:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thư N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a. MN = ?</p><p>Trong ΔABC có:</p><p>&nbsp; M là trung điểm AB (gt)</p><p>&nbsp; N là trung điểm AC (gt)</p><p>⇒ MN là đường trung bình ΔABC</p><p>⇒ MN = 1/2BC (t/c)</p><p>Mà BC = 6cm (gt)</p><p>⇒ MN=BC/2=6/2=3(cm)</p><p>b. C/m: BMNC là hình thang cân</p><p>Có MN là đường trung bình ΔABC</p><p>⇒ MN//BC</p><p>⇒ BMNC là hình thang&nbsp;</p><p>Mà góc ABC = góc ACB (ΔABC cân tại A)</p><p>⇒ BMNC là hình thang cân (DHNB)</p><p>c. C/m: ABCK là hình bình hành</p><p>Xét tứ giác ABCK có:</p><p>&nbsp; N là trung điểm AC (gt)</p><p>&nbsp; N là trung điểm BK (K đ/x với B qua M)</p><p>⇒ ABCK là hình bình hành (DHNB)</p><p>d. C/m: AHBP là hình chữ nhật</p><p>Xét tứ giác AHBP có:</p><p>&nbsp; M là trung điểm AB (gt)</p><p>&nbsp; M là trung điểm PH ( H đ/x với P qua M)</p><p>⇒ AHBP là hình bình hành (DHNB)</p><p>Có ΔABC cân tại A</p><p>⇒ AP là trung tuyến đồng thời là đg cao</p><p>⇒ góc APB = 90 độ</p><p>⇒ AHBP là hình chữ nhật (DHNB).<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thư N,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a. MN = ?

Trong ΔABC có:

  M là trung điểm AB (gt)

  N là trung điểm AC (gt)

⇒ MN là đường trung bình ΔABC

⇒ MN = 1/2BC (t/c)

Mà BC = 6cm (gt)

⇒ MN=BC/2=6/2=3(cm)

b. C/m: BMNC là hình thang cân

Có MN là đường trung bình ΔABC

⇒ MN//BC

⇒ BMNC là hình thang 

Mà góc ABC = góc ACB (ΔABC cân tại A)

⇒ BMNC là hình thang cân (DHNB)

c. C/m: ABCK là hình bình hành

Xét tứ giác ABCK có:

  N là trung điểm AC (gt)

  N là trung điểm BK (K đ/x với B qua M)

⇒ ABCK là hình bình hành (DHNB)

d. C/m: AHBP là hình chữ nhật

Xét tứ giác AHBP có:

  M là trung điểm AB (gt)

  M là trung điểm PH ( H đ/x với P qua M)

⇒ AHBP là hình bình hành (DHNB)

Có ΔABC cân tại A

⇒ AP là trung tuyến đồng thời là đg cao

⇒ góc APB = 90 độ

⇒ AHBP là hình chữ nhật (DHNB).
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)