Square root
VBT
Calculator
magnet

Dsnds D

20 tháng 11 2022 02:34

câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A (AB<AC) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N a) Chứng minh tứ giác AMINlà hình chữ nhật b) Gọi D là điểm đối xứng I qua N. Chứng minh tứ giác ADCI là hình thoi c) Cho AC=20cm ; BC=25cm. Tính diện tích tam giác ABC d) Tạm giác ABC cần điều kiện gì để tứ giác ADCI là hình vuông

Cho tam giác ABC cân tại A (AB<AC) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N

 

a) Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật

b) Gọi D là điểm đối xứng I qua N. Chứng minh tứ giác ADCI là hình thoi

c) Cho AC=20cm ; BC=25cm. Tính diện tích tam giác ABC

d) Tạm giác ABC cần điều kiện gì để tứ giác ADCI là hình vuông


11

1


Thắng S

20 tháng 11 2022 06:51

<p>a) Xét tứ giác AMIN có:</p><p>∠(MAN) = ∠(ANI) = ∠(IMA) = 90o</p><p>⇒ Tứ giác AMIN là hình chữ nhật (có 3 góc vuông).</p><p>b) ΔABC vuông có AI là trung tuyến nên AI = IC = BC/2</p><p>do đó ΔAIC cân có đường cao IN đồng thời là đường trung tuyến</p><p>⇒ NA = NC.</p><p>Mặt khác ND = NI (t/c đối xứng) nên ADCI là hình bình hành</p><p>Lại có AC ⊥ ID (gt). Do đó ADCI là hình thoi.</p><p>c) Ta có: AB2&nbsp;= BC2&nbsp;– AC2&nbsp;(định lí Py-ta-go)</p><p>= 252&nbsp;– 202&nbsp;⇒ AB = √225 = 15 (cm)</p><p>Vậy SABC&nbsp;= (1/2).AB.AC = (1/2).15.20 = 150 (cm2)</p><p>d) Kẻ IH // BK ta có IH là đường trung bình của ΔBKC</p><p>⇒ H là trung điểm của CK hay KH = HC (1)</p><p>Xét ΔDIH có N là trung điểm của DI, NK // IH (BK // IH)</p><p>Do đó K là trung điểm của DH hay DK = KH (2)</p><p>Từ (1) và (2) ⇒ DK = KH = HC ⇒ DK/DC= 1/3.</p>

a) Xét tứ giác AMIN có:

∠(MAN) = ∠(ANI) = ∠(IMA) = 90o

⇒ Tứ giác AMIN là hình chữ nhật (có 3 góc vuông).

b) ΔABC vuông có AI là trung tuyến nên AI = IC = BC/2

do đó ΔAIC cân có đường cao IN đồng thời là đường trung tuyến

⇒ NA = NC.

Mặt khác ND = NI (t/c đối xứng) nên ADCI là hình bình hành

Lại có AC ⊥ ID (gt). Do đó ADCI là hình thoi.

c) Ta có: AB2 = BC2 – AC2 (định lí Py-ta-go)

= 252 – 202 ⇒ AB = √225 = 15 (cm)

Vậy SABC = (1/2).AB.AC = (1/2).15.20 = 150 (cm2)

d) Kẻ IH // BK ta có IH là đường trung bình của ΔBKC

⇒ H là trung điểm của CK hay KH = HC (1)

Xét ΔDIH có N là trung điểm của DI, NK // IH (BK // IH)

Do đó K là trung điểm của DH hay DK = KH (2)

Từ (1) và (2) ⇒ DK = KH = HC ⇒ DK/DC= 1/3.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận