Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiên T

25 tháng 10 2022 22:50

câu hỏi

cho tam giác ABC có góc A=70° AB=12cm AC=17cm tính độ dài đoạn BC


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tiên T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, ChươngTam giác , Bài Tam giác</p><p>Bài giải chi tiết : (xem hình vẽ trong hình ảnh đính kèm)</p><p>Ta có: BC<sup>2</sup>=AB<sup>2</sup>+AC<sup>2</sup>-2.AB.AC.cos góc A</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =12<sup>2</sup>+17<sup>2</sup>-2.12.17. cos 70°</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =293,46</p><p>=&gt; BC≈17,13 cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tiên T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, ChươngTam giác , Bài Tam giác

Bài giải chi tiết : (xem hình vẽ trong hình ảnh đính kèm)

Ta có: BC2=AB2+AC2-2.AB.AC.cos góc A

                    =122+172-2.12.17. cos 70°

                    =293,46

=> BC≈17,13 cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận