Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh Q

24 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Cho tam giác ABC có a=10,b=12,c=18. Tính S∆ABC

Cho tam giác ABC có a=10,b=12,c=18. Tính S∆ABC


7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 09:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Mạnh Q,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:</p><p>p=1/2.(10+12+18)=20</p><p>S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2</p><p>Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mạnh Q,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:

p=1/2.(10+12+18)=20

S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2

Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Tấn P

24 tháng 10 2022 13:13

<p>Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:</p><p>p=1/2.(10+12+18)=20</p><p>S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2</p><p>Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2</p>

Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:

p=1/2.(10+12+18)=20

S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2

Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2

Zenitsu Z

24 tháng 10 2022 13:31

<p>Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:</p><p>p=1/2.(10+12+18)=20</p><p>S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2</p><p>Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2.</p>

Dùng công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác ABC:

p=1/2.(10+12+18)=20

S=√[p.(p-a)(p-b)(p-c)]=√[20.(20-10)(20-12)(20-18)=40√2

Vậy diện tích tam giác ABC là 40√2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận