Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

30 tháng 12 2019 11:51

câu hỏi

Cho tam giác ABC A(1;3) B(0;1) C(2;2) tính độ dài đường trung tuyến AM


0

1


Nguyễn H

04 tháng 1 2020 02:34

dùng ct trung tuyến ma^2=(b^2+c^2)/2-a^2/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận