Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

09 tháng 2 2020 07:06

câu hỏi

cho tứ giác ABCD. Qua E thuộc AD kẻ đường thẳng song song với DC cắt AC ở G. Qua G kẻ đường thẳng song song với CB cắt AB tại H. a) Chứng minh: HE//BD b) Qua B kẻ đường thẳng song song với DC, cắt AC ở I. Qua C kẻ đường thẳng song song với AB, cắt BD tại F. Chứng minh: IF//AD


83

1


Tùng T

14 tháng 9 2020 14:21

hi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

với giá trị nào của m thì biểu thức [(-m+1)/(m+8)]+[(m-1)/(m+3)] có giá trị dương

16

Lihat jawaban (2)