Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

15 tháng 8 2022 09:05

câu hỏi

Cho số hữu tỉ x=(2a-1)/2. Với số hữu tỉ nào của a thì : a) x là số hữu tỉ dương b) x là số hữu tỉ âm c) x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương d) x là số nguyên Ai giải giúp mik vs ngay bh đc k


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 04:36

Được xác nhận

Xin chào em Trần N, Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 6: Số hữu tỉ. Số vô tỉ. Số thực. Bài giải chi tiết: a) x là số hữu tỉ dương ⇔(2a-1)/2>0⇔2a-1>0⇔2a>1⇔a>1/2 Vậy x là số hữu tỉ dương ⇔a>1/2 b) x là sô hữu tỉ âm ⇔(2a-1)/2<0⇔2a-1<0⇔2a<1⇔a<1/2 Vậy x là số hữu tỉ âm ⇔a<1/2 c) x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương ⇔ x=0⇔(2a-1)/2=0 ⇔2a-1=0⇔2a=1⇔a=1/2 Vậy x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương ⇔ a=1/2 d) x là số nguyên ⇔ 2a-1 chia hết cho 2 ⇔ 2a-1=2k (kϵZ) ⇔2a=2k+1⇔a=(2k+1)/2 (kϵZ) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: 13−2|3x−5|=5

2

Được xác nhận