Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

11 tháng 10 2020 08:45

câu hỏi

cho S=2 +2^5+2^9+...a)tìm số hạng thứ 50 của dãy b)Tính tổng 50 số hạng đó


2

1


Lê T

11 tháng 10 2020 08:46

trả lời nhanh hộ mk vs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận