Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

26 tháng 10 2022 13:30

câu hỏi

cho đáp án và giải thích

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyenquocan N,</strong></p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về tìm từ trái nghĩa.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>16. <strong>A. safe </strong>(risky (a): rủi ro, đầy nguy hiểm # safe (a): an toàn)</p><p>17. <strong>B. to look for</strong> (to find out (v): tìm ra # to look for (v): tìm kiếm)</p><p>18. <strong>B. unimportant</strong> (significant (a): quan trọng # &nbsp;unimportant (a): không quan trọng)</p><p>19. <strong>C. minority</strong> (majority (n): đa số # minority (n) thiểu số)</p><p>20. <strong>D. common</strong> (unique (a): độc nhất# common (a): phổ biến)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về tìm từ trái nghĩa.

Bài giải chi tiết:

16. A. safe (risky (a): rủi ro, đầy nguy hiểm # safe (a): an toàn)

17. B. to look for (to find out (v): tìm ra # to look for (v): tìm kiếm)

18. B. unimportant (significant (a): quan trọng #  unimportant (a): không quan trọng)

19. C. minority (majority (n): đa số # minority (n) thiểu số)

20. D. common (unique (a): độc nhất# common (a): phổ biến)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Supply the correct form of the word in the brackets. 1. The whole town is in ______mood. (festival)

29

Được xác nhận