Square root
VBT
Calculator
magnet

Quân Q

02 tháng 3 2023 14:26

câu hỏi

cho đoạn thẳng AB=12cm,lấy điểm C và D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC=4cm,BD=3cm.Tính độ dài đoạn thẳng AD và BC

cho đoạn thẳng AB=12cm,lấy điểm C và D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC=4cm,BD=3cm.Tính độ dài đoạn thẳng AD và BC


4

1


R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 3 2023 11:17

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần đường thẳng và đoạn thẳng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:<br>AC + CD + BD = AB =&gt; CD = 5cm</p><p>Ta có:&nbsp;</p><p>AD = AC + CD = 4 + 5 = 9cm</p><p>Ta có:</p><p>BC = BD + CD = 3 + 5 = 8cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần đường thẳng và đoạn thẳng

Bài giải chi tiết:

Ta có:
AC + CD + BD = AB => CD = 5cm

Ta có: 

AD = AC + CD = 4 + 5 = 9cm

Ta có:

BC = BD + CD = 3 + 5 = 8cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận