Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

13 tháng 9 2023 09:11

câu hỏi

Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A,B),D thuộc dây BC(D khác B,C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E, tia AC cắt BE tại F. a) Chứng minh F,C,D,E thuộc cùng một đường tròn b) Chứng minh DA.DE=DB.DC. c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE Chứng minh góc CFD = góc OCB và chứng minh IC vuông góc với CO d) Cho biết DF=R, chứng minh tan góc AFB = 2

Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A,B),D thuộc dây BC(D khác B,C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E, tia AC cắt BE tại F.

a) Chứng minh F,C,D,E thuộc cùng một đường tròn 

b) Chứng minh DA.DE=DB.DC.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE

Chứng minh góc CFD = góc OCB và chứng minh IC vuông góc với CO

d) Cho biết DF=R, chứng minh tan góc AFB = 2 


3

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2. She thinks that her house is different _______ my house . A. like B. as C. from D. of

38

Được xác nhận