Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê K

01 tháng 1 2020 11:26

câu hỏi

cho đường tròn O nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh AB ,AC lần lượt tại K,L . tiếp tuyến d của đường tròn tại E thuộc cung nhỏ KL cắt AL tại M , AK tại N. KL cắt OM tại P , ON tại Q . a) cm<MON=90°- 1/2<BAC b)chứng minh MQ, NP , OE đồng quy


0

1


Thu N

20 tháng 2 2020 03:01

Ttt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính - rút gọn √8-4√3 + √12+2√35 √11+6√2 + √11-6√2

4

Lihat jawaban (1)