Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 12 2019 13:13

câu hỏi

cho đường thẳng d đi qua M ( -2 ;1) và song song với đường thẳng ∆ : y=-x . phương trình của đường thẳng d là :


2

1


Ý. Trần

04 tháng 12 2019 13:20

Đt denta: x+y=0 d song song với denta nên có dạng x+y+m=0 (m khác 0) Vì M(-2;1) thuộc d nên ta có -2+1+m=0 suy ra m=1. Vậy d: x+y+1=0.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 7: Cho _(0)^(π/2) f(x)dx=5. Giá trị của I=_(0)^(π/2) [f(x)+2sinx]dx là bao nhiêu?

3

Được xác nhận