Square root
VBT
Calculator
magnet

Lai L

07 tháng 4 2020 13:38

câu hỏi

cho một tế bào sinh dưỡng ở cây lúa 2n = 24 đang nguyên phân tám lần Hỏi số lượng tế bào con được tạo ra là bao nhiêu nhưng tế bào con và số lượng nhiễm sắc thể như thế nào


0

1


Lương T

09 tháng 4 2020 04:18

2^8 tế bào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau, môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là ?

0

Lihat jawaban (1)