Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo M

05 tháng 8 2021 14:41

câu hỏi

Cho một số nếu giảm số đó đi 2 lần sau đó thêm 4.9 và cuối cùng bớt đi 1.4 thì được 96 .Vậy số đó là:


10

2


Minh N

06 tháng 8 2021 02:22

Gọi số chưa biết là X Ta có: (X:2)+4.9-1.4=96 => X=185

Nguyễn T

07 tháng 8 2021 04:41

kết quả là kết quả của nó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bộ số tự nhiên a,b,c (a#b#c#0) để 1/a+1/b+1/c =7/12

15

Lihat jawaban (3)