Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương D

31 tháng 1 2020 03:14

câu hỏi

cho một lượng dd muối natrihalogen (NaX) 25% tác dụng vừa đủ với một lượng dd AgNO3 20% thì đc một chất kết tủa và dd À có nồng độ 9,037%. Xác định muối NaX


0

1


H. Thu

03 tháng 2 2020 09:44

NaX + AgNO3  AgX  + NaNO3 a a a a Gỉa sử n(NaX) phản ứng = a (mol) => m(ddNaX) = [a.(23+X).100]/25 = 4a(23+X) (g) => n(AgNO3) = n(NaX) = a (mol) => m(ddAgNO3) = (a.170.100)/20 = 850a (g) n(AgX) = n(NaX) = a (mol) => m(ANagX) = a(108+X) (g) m(dd sau) = m(ddNaX) + m(ddAgNO3) - mAgX = a(834 + 3X) (g) C%(NaNO3) = [m(NaNO3)/m(dd sau)] . 100% = 9,037%  85/(834+3X) = 0,09037  X = 35,5 (Cl) Vậy muối natri halogenua là natri clorua

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để nhận biết iot ta dùng

7

Lihat jawaban (1)