Square root
VBT
Calculator
magnet

Baby N

12 tháng 11 2019 04:49

câu hỏi

cho lai giữa hai giống thuần chủng :ngô vàng lai ngô trắng kết quả f1 thu được toàn ngô tím .Cho các cây f1 tự thụ phấn cho ra f2 kết quả như sau: f2=3050 ngô vàng :6150 ngô tím :3071 ngô trắng. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm và lập sơ đồ từ P-F2


1

1


Trần T

05 tháng 7 2021 13:38

Do ngô vàng lai với ngô trắng được f1 ngô tím nên ngô tím là tính trạng trung gian Quy ước ngô vàng A A ngô trắng aa ngô tím Aa sơ đồ lai P:AA× aa G: A a F1 Aa F1×F1 : Aa×Aa G: A,a. A,a F2 1AA : 2 Aa : 1 aa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta cho lai đậu hoa tím quả dài vs hoa trắng quả ngắn F1 đồng loạt thu đ hoa tím quả dài. tiếp tục cho F1 giao phối F2 có 4 loại kiểu hình nhiều sau : 2404 hoa tím dài 802 tím ngắn 799 trắng dài 267 trắng ngắn biết mỗi gen quy định tính trạng a. biện luận : quy luật di truyền chi phối phép lai trên. b. xác định kiểu hình của P và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 c. sử dụng F1 lai vs hai cây : cây 1 và cây 2 thu đ kết quả như sau Th1: F1 lai vs cây 1 F2: 298 tím dài : 103 tím ngắn Th2: F1 lai vs cây 2 F2 : xuất hiện kiểu hình 1:3:1 biện luận xác định kiểu gen cây 1, cây 2 và lập sơ đồ lai

3

Lihat jawaban (1)